بهترین جراح دیسک کمر

بهترین جراح دیسک کمر

بهترین جراح دیسک کمر در تهران

آقای دکتر شهاب قاضی میرسعید نفر اول بورد تخصصی جراحی و مغز و اعصاب می باشند. ایشان جراح مغز و اعصاب و همچنین جراح دیسک کمر هستند. در حال حاضر ایشان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه می باشند.