ضربه مغزی

ضربات و تروما چیست؟

شاخه ی دیگری در جراحی مغز و اعصاب وجود دارد به نام شاخه ی ضربات و تروما ها ی مغز و ستون فقرات.

در مورد ضربات مغزی ، مانند خون ریزی های مغزی ، بسته به شدت ضربات نیاز به ICU و یا بخش های ویژه دارند و همچنین کاهش سطح هوشیاری داشته باشند. بسیاری از این افراد ممکن است نیاز به جراحی پیدا کنند .

برخی از بیمارانی که دچار سکته های مغزی شده اند بعد از اینکه به ICU رفته اند ، ممکن است زیر دستگاه بیهوشی قرار گیرند و برای آن ها داروهای کاهنده ی ورم مغزی و تشنج و داروهایی که درواقع به افزایش فعالیت مغزی کمک میکند تجویز شود.

تروما

به طور معمول فیزیوتراپی ، گفتاردرمانی، کاردرمانی این بیماران در ICU شروع میشود و بسیاری از بیمارن ممکن است جراحی شوند.

درمورد بیماری های ستون فقرات ، ضربات ستون فقرات که باعث شکستگی مهره های کمر و یا اسیب بافت نرم ستون فقرات شود. این افراد دربسیار از موارد مانند بیماران دیسک یا تنگی کانال ممکن است نیاز به جراحی پیدا کنند. حال این جراحی ممکن است شامل جراحی های باز یا بسته باشد که این بیماران مانند بیماران دیسک کمر یک استراحت نسبی را خواهند داشت و بعد از آن دوره های فیزیو تراپی آن ها شروع می شود و سپس میتوانند فعالیت های روز مره ی خود را به تنهایی انجام دهند.